logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
analyserVilka analyser som gjorts. Makrofossilanalys, vedart etc.
Mediatyp - bilaga
mediatyp1
teknik
ytbehandling